Anasayfa
     Biyografi
     Paylaşmak İstediklerim
     Büyüklere Hikayeler
     Çocuk Hikayeleri
     UZUN HİKAYELER
     Var
     Öç
     Altıngöl
     Oyuncakçı
     Kartopu
     Futbol Fanatiği
     Diyet Yemekler
     Barış Akarsu
     Congar Metal
     Elişi Çalışmaları
     Şiirsel Egzersizler
     Politika
     Ekonomi
     Çevre
     Hayvanlar
     Uzay
     Turizm
     Demeler
     Karışık
     Fıkralar
     Coğrafya
     Tarih
     Sağlık
     Şifalı Bitkiler
     Felsefe
     Konuk Yazarlar
     Foto Galeri
     Kapari Yetiştiriciliği
     Slayt / Sunum
     LİNKLER
     Kapari
     Reiki
     İletişimEn Çok Aranan Kelimeler

Ayla Congar | Kadın | Müzik | Doğa | Sanat | Fıkra | Kapari | Sanayi | Çanta | El işleri | Bilim | Dünya | İzmir | Çeşme | Ayla | Congar |

 
Paylaş

ELİMİZDEKİ RAKAMLAR

Dün bindiğim taksinin şoförü Tahir, kendisi aynı zamanda İşletme Fakültesi mezunudur ve zaten şoförlerimizin eğitim seviyesi en az astsubaydır, bana bir bilgi verdi. El çizgilerimizle ilgili bu bilgi beni çok etkiledi. Sol elimizde 81, sağ elimizde 18 yazıyor. Avuçlarınızdaki çizgileri incelerseniz; Arap Harfleri ile sol avuçta 81ve sağ avuçta 18 yazdığını göreceksiniz. İki elimizdeki rakamların toplamı 99 yani yüce Rabimizin 99 adını işaret ediyor.

Başımız ağrısa iki elimizin arasına alırız, çocuğumuzun bir yeri acısa yine iki elimizin arasına alırız, karnımız ağrısa iki elimizi koyarız.

Bu hareketi bilmeden yaparız.

Bu hareket bedene yüce Rabbimizin isimlerinin akışı imiş meğerse.
Bu hareket yüce Rabbimizin bedene şifa vermesi imiş meğerse.
Bu hareket bedenimize kutsal enerjinin akmasını sağlarmış meğerse.

Yüce Rabbimizin 99 ismi ve meali (Bazıları numaralanmaması gerektiğini düşünüyor)

1. Allah: her ismin vasfını ihtiva eden öz adı.
2. er-rahman: dünyada bütün mahlûkata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.
3. er-rahim: ahirette, müminlere acıyan.
4. el-melik: yaratıcı, kâinatın sahibi.
5. el-kuddus: her noksanlıktan uzak.
6. es-selam: her tehlikeden selamete çıkaran.
7. el-mümin: iman nurunu veren.
8. el-müheymin: her şeyi görüp gözeten.
9. el-aziz: mutlak galip, karşı gelinemez.
10.el-cebbar: dilediğini yapan ve yaptıran.
11.el-mütekebbir: büyüklükte eşi yok.
12.el-halık: yaratan, yoktan var eden.
13.el-bari: her şeyi kusursuz yaratan.
14.el-musavvir: varlıklara sûret eden. onları birbirinden ayıran özellikte yaratan.
15.el-gaffar: günahları mağfiret eden.
16.el-kahhar: her istediğini yapacak güçte.
17.el-vehhab: karşılıksız nimet veren.
18.er-razzâk: her varlığın rızkını veren.
19.el-fettah: her türlü sıkıntıları gideren.
20.el-alim: gizli açık, geçmiş, gelecek her şeyi, ezeli ve ebedi ilmi ile çok iyi bilen.
21.el-kabıd: rızıkları daraltan, ruhları alan.
22.el-basıt: rızıkları genişleten, ruhları veren.
23.el-hafıd: kafir ve facirleri alçaltan.
24.er-rafi: şeref verip yükselten.
25.el-mu'ız: dilediğini aziz eden.
26.el-müzil: dilediğini zillete düşüren.
27.es-semi: mükemmel işiten.
28.el-basir: gizli açık, her şeyi iyi gören.
29.el-hakem: mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran.
30.el-adl: mutlak adil, yerli yerinde yapan.
31.el-latif: lütfeden, her şeye vakıf.
32.el-habir: her şeyden haberdar.
33.el-halim: cezada acele etmeyen, hilm sahibi.
34.el-azim: büyüklükte benzeri yok.
35.el-gafur: affı, mağfireti bol.
36.eş-şekur: az amele, çok sevap veren.
37.el-ali: yüceler yücesi.
38.el-kebir: büyüklükte benzeri yok.
39.el-hafiz: her şeyi koruyucu olan.
40.el-mukit: her çeşit rızkı yaratan.
41.el-hasib: kulların hesabını en iyi gören.
42.el-celil: celal ve azamet sahibi.
43.el-kerim: keremi bol, karşılıksız veren.
44.er-rakib: her varlığı her an gözeten.
45.el-mucib: duaları kabul eden.
46.el-vasi: rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile her şeyi ihata eden.
47.el-hakim: her şeyi hikmetle yaratan
48.el-vedud: iyiliği seven, iyilik edene ihsan eden. sevgiye layık olan.
49.el-mecid: zatı şerefli, nimeti, ihsanı sonsuz.
50.el-ba'is: peygamber gönderen, meşherde ölüleri dirilten.
51.el-şehid: her an her yerde hazır ve nazır.
52.el-hak: varlığı değişmeden duran. var olan, hakkı ortaya çıkaran.
53.el-vekil: kulların işlerini bitiren.
54.el-kavi: kudreti en üstün ve hiç azalmaz.
55.el-metin: kuvvet ve kudret benbaı.
56.el-veli: müminleri seven, yardım eden.
57.el-hamid: hamd ve senaya layık.
58.el-muhsi: varlıkların sayısını bilen.
59.el-mübdi: maddesiz, örneksiz yaratan.
60.el-mu'id: yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.
61.el-muhyi: mahluklara can veren.
62.el-mümit: her canlıya ölümü tattıran.
63.el-hayy: ezeli ve ebedi bir hayat ile diri.
64.el-kayyum: zatı ile kaim, mahlukları varlıkta durduran.
65.el-vacid: hiçbir şey kendine gizli değil.
66.el-macid: keremi, ihsanı bol olan.
67.el-vahid: zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan.
68.es-samed: hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu merci.
69.el-kadir: kudret sahibi, dilediğini yapan.
70.el-muktedir: dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan, kudret sahibi.
71.el-mukaddim: şerefte birini öne alan.
72.el-muahhir: dilediklerini tehir eden.
73.el-evvel: ezeli, varlığının başlangıcı yok.
74.el-ahir: ebedi, varlığının sonu yok.
75.ez-zahir: yarattıkları ile varlığı açık.
76.el-batın: aklın tasavvurundan örtülü.
77.el-vali: bütün kainatı idare eden.
78.el-müteali: son derece yüce.
79.el-ber: iyilik ve ihsanı bol.
80.et-tevvab: tevbeleri kabul eden.
81.el-müntekım: asilere ceza veren.
82.el-afüvv: affı çok, günahları yok eden.
83.er-rauf: çok merhamet eden, şefkatli.
84.malik-ül mülk: mülkünde hakim.
85.zül-celali vel ikram: celal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi.
86.el-muksıt: mazlumların hakkını alıcı.
87.el-cami: iki zıddı bir arada bulunduran.
88.el-gani: ihtiyaçsız. her şey ona muhtaç.
89.el-mugni: ihtiyaç gören, fazlıyla doyuran.
90.el-mani: dilemediklerine mani olan.
91.ed-dar: elem, zarar verenleri yaratan.
92.en-nafi: menfaat veren şeyleri yaratan.
93.en-nur: zatı açık ve alemleri nurlandıran.
94.el-hadi: hidayet veren.
95.el-bedi: misalsiz, örneksiz yaratan.
96.el-baki: varlığı ebedi olan.
97.el-varis: her şeyin asıl sahibi olan.
98.er-reşid: irşada muhtaç olmayan.
99.es-sabur: ceza vermede, acele etmez.

Yüce Rabbimizin 99 ismi, Arapça yazılışı ile birlikte

Allah الله Var olan bütün ilahlık vasıflarını Kendisinde toplayan tek İlah.

Rahmân الرحمن Şefkatli.

Rahîm الرحيم Merhamet eden.

Adil العدل Adil olan.

Afüv العفو Kusurları affeden.

Âhir الآخر Tek Son kalan.

Alîm العليم Bilen.

Aliyy العلي Üstün.

Azîm العظيم Çok yüce.

Azîz العزيز En değerli.

Bâis الباعث Benzerleri arasından 'seçip ortaya çıkaran'.

Bâki الباقي Sonsuz.

Bâri' البارئ Farklı nitelik ve niceliklerle yaratan.

Basîr البصير Gören.

Bâsit الباسط Ferahlık ve refah veren.

Bâtın الباطن İnsanın bilmediği 'sırlar kaynağı'.

Bedî البديع Başka bir örneği olmaksızın yaratan.

Berr البَرّ İyilik kaynağı.

Câmi الجامع Birleştiren, Toplayan.

Cebbâr الجبّار Uygun gördüğünde zor kullanan.

Celîl الجليل Büyüklük ve ululuğu pek yüce olandır.Güzeller güzeli.

Dâr الضار (Kötü niyetlilere karşı) Zarar verici şeyler yaratan

Evvel الأوّل İlk olan. Kendisine başlangıç olmayan.

Fettâh الفتّاح Dilediğine kapalı olan 'şeyleri açan’

Gaffâr الغفّار Bağışlamada sınır tanımayan.

Gafûr الغفور Günahları affeden.

Ganî الغني Sonsuz zenginlik kaynağı.

Habîr الخبير İnsana gizli gibi gelen şeylerin iç yüzünden 'haberdar olan'.

Hâdî الهادي Doğru yola (yaşam tarzına) ileten.

Hâfıd الخافض Allah'ın emirlerini dinlemeyen, başkalarını beğenmeyen, büyüklenip hak ve hukuk tanımaz zorbaları; rezil, perişan eden.

Hafîz الحفيظ Tek Koruyucu.

Hakem الحكم Doğruyu yanlıştan Hikmetle ayıran.

Hakîm الحكيم Mutlak Hüküm veren. Varlıkların yasalarını belirleyen.

Hak الحقّ Tek gerçek. Mutlak hakîkat.

Hâlik الخالق Yaratıcı olan

Halîm الحليم Nezâket sahibi.

Hamîd الحميد Çok övülen, övgüye en çok layık olan.

Hasîb الحسيب Herkesin yaptıklarını tâkdir eden, yapılanları bütün ayrıntılarıyla bilip her insanı hesaba çekerek yaptığının karşılığını veren

Hayy الحيّ Hayatın tek kaynağı.

Kābid القابض Her şeyi sonsuz kudreti altına alan, bu kudretiyle kuşatıp kavrayan, her şeyi emri altına alıp tutan

Kādir القادر İktidarlı olan.

Kahhâr القهّار Haddi aşanları çok şiddetli kahreden.

Kaviyy القويّ Kudretli, güçlü ve sınırsız kuvvet sâhibi olan

Kayyûm القيّوم Yarattıklarının işini çeviren, her işleneni bilen, evveli olmayan, kendi kendine yeten.

Kebîr الكبير Tek büyük.

Kerîm الكريم Cömert, kerem sâhibi; muktedirken affeden, cömertlik duygusunu veren, va'dini yerine getiren, çok ikrâm edici

Kuddûs القدّوس Her türlü hatâ, gaflet ve âcizlikten, eksiklikten uzak, mutlak kemâl sâhibi

Latîf اللطيف Detaylara hâkim olan.

Mâcid الماجد Ulu ve cömert, şânı yüce anlamlarını taşımaktadır. Kadri ve şânı büyük, kerem ve müsamahası bol.

Mâlik-ül Mülk مالك الملك Varlığın tek sâhibi.

Mâni المانع Engel olabilen. İmkan sınırı koyan.

Mecîd المجيد Şan, şeref, büyüklük ve kudretinden dolayı yüce olan ve güzel işlerinden dolayı da sevilip övülendir. Şeref, ancak kendi emir ve yasaklarına uymakla elde edilebilir (Hud, 11/73).

Melik الملك Mülkün tek sâhibi.

Metîn المتين Metânetli, kuvveti çok şiddetli olup hiçbir iş zor gelmeyen, pek güçlü demektir.

Mu'ahhir المؤخّر Her şeyden sonra yine var olan; O'na uymayanları zelîl edip arkada bırakan, istediğini geri koyan

Mucîb المجيب O'na yalvaranların isteklerine icâbet eden ve karşılık verendir, teklifleri bilen

Muğnî المغني Zenginliğin tek kaynağı.

Muhsin المحسن Çokça veren, sonsuz düşünülse bile her şeyin sayısını her yönüyle bilen

Muhyî المحيي Dirilten, canlandıran ve hayat veren

Muîd المعيد Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan

Muiz المعز İzzet ve ikrâm edici, şeref sâhibi

Mukaddim المقدّم Herşeyden önce olan, dilediğini öne alan; dilediğine maddî ve manevî nimetler verip yükselten, öne geçiren

Mukît المقيت Rızıkları yaratan, bilen, tâyin eden, her yaratılmışın rızkını veren.

Muksit المقسط Bütün işlerini dengeli yapanMuktedir المقتدر Gücü herşeye yeten, herşeyi dilediği duruma getiren, kuvvet sâhipleri üzerinde istediği gibi tasarruf eden

Musavvir المصور Yaratmış olduğu varlıkların şekillendiren ve durumlarını takdir eden

Mübdî' المبدىء Hiç yoktan ortaya koyan, var eden, yaratan

Müheymin المهيْمن Görüp gözeten, herşeye şâhit olan, herşeyi koruması altına alan, onları muhâfaza edip saklayan

Mü'min المؤمن Îmân ve güven veren, her türlü şüphe ve tereddütleri kaldıran

Mümît المميت Öldüren, ölümü her canlıya tâkdir edip bunu uygulayan

Müntakim المنتقم Cezaları Hakkıyla uygulayan.

Müteâli المتعالِ Yüksek ve yüce varlık

Mütekebbir المتكبّر Hâkimiyet ve kudret sahibi.

Müzil المذل Lâyık olanları zillete düşüren, zelil kılan, onları hor ve hakir eden

Nâfi النافع Hayr ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran.

Nûr النور Nurun tek kaynağı.

Râfi الرافع Yücelten.

Rakîb الرقيب Kontrol eden.

Ra'ûf الرؤوف Çok şefkat ve merhamet gösteren, çok esirgeyen, kolaylık sağlayan

Reşîd الرشيد Bütün âlemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle âkıbetine ulaştıran
Rezzâk الرزّاق Bütün yaratıkların rızıklarını veren

Sabûr الصبور Çok sabırlı olan, isyankârlardan acele intikam almayan

Samed الصمد Hiçbir şeye muhtaç olmayan, tüm canlıların ihtiyaçlarını gideren ve her türlü istekte doğrudan kendisine başvurulan

Şehîd الشهيد Her şeye şâhit olan, her şeyi hakkıyla gören, bilen ve muâmelesini de buna göre yapan

Şekûr الشكور Şükre lâyık olan

Selām السلام Emniyet ve güvence kaynağı.

Semî السميع İşiten, işitme duyusunun kaynağı.

Tevvâb التوّاب Tövbeleri çok kabul eden, tövbe kapısını açık tutarak tövbe etme imkânı veren

Vâcid الواجد Vâr olan ve her şeyi vâreden, icâd eyleyen; varlığı kendinden olan; dilediğini istediği anda var edip yaratan

Vâhid الواحد Birliğin mutlak kendisi..

Vâlî الوالي Yardım eden, destek veren, işleri düzenleyen, yöneten

Vâris الوارث Bütün servetlerin gerçek sâhibi

Vâsi الواسع Bağışlaması bol ve rahmeti çok olan

Vedûd الودود Seven ve sevilen.

Vehhâb الوهّاب Karşılıksız veren

Vekîl الوكيل Kendisine güvenle dayanılabilecek olan.

Velî الولي Beraber, yakın olan.

Zâhir الظاهر Varlığı âşikâr olan.

Zülcelâl-i vel-İkrâm ذو الجلال والإكرام Şan ve Yücelik sahibi.

Birbirinin aşağı yukarı aynı olan iki meal derledim size. Umarım faydalı olmuşumdur.

Ayla Aytuna Congar
02 01 2012


Bu haber 1930 defa okunmuştur

           
öyküler, barış akarsu, congar, izmir, ayla congar, congar sanayi, metal, küçük kız, zeytinyağı, börülce, çocuk, makarna, vücut, peynir, elişi çalışmaları, arkadaş, kadın, yemek, diyet, fıkralar, hikayeler, kapari, kuş gribi, temel, çantalar